Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ZOKA en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.

ARTIKEL 2: OFFERTES
 • De door ZOKA gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
 • De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door ZOKA aan de wederpartij.
 • De in een offerte vermelde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
ARTIKEL 3: LEVERING
 • De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
 • Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.
ARTIKEL 4: LEVERTIJD

Door ZOKA opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij ZOKA schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 5: DEELLEVERINGEN

Het is ZOKA toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is ZOKA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
 • ZOKA is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet ZOKA maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal ZOKA op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
 • ZOKA is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. ZOKA staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan ZOKA is kenbaar gemaakt.
 • ZOKA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
 • De aansprakelijkheid van ZOKA is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.
ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 • De door ZOKA geleverde zaken blijven het eigendom van ZOKA totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met ZOKA gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
 • Door ZOKA afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
 • Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is ZOKA gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
 • De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van ZOKA de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van ZOKA zijn gebleven, is ZOKA te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt ZOKA onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.
ARTIKEL 8: KOOPPRIJS EN BETALING
 • De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
 • Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na afleverdatum.
 • Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, Stadenstraat 74 te Roeselare. Bij gedeeltelijke of volledige niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt automatisch en van rechtswege, zelfs zonder ingebrekestelling, een rente opeisbaar van 1 % per maand. Bij niet-betaling van de factuur binnen de 8 dagen na een aangetekende ingebrekestelling wordt het factuurbedrag verhoogd met 15 % met een minimum van 50 EUR en een maximum van 3.000 EUR.
 • Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening
ARTIKEL 9: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De vorderingen van ZOKA op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan ZOKA omstandigheden ter kennis komen die ZOKA goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien ZOKA de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.
 • Opzeg van webdiensten dienen minimum 3 maand op voorhand schriftelijk opgezegd worden.

In deze gevallen kan ZOKA naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van ZOKA schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10: OVERMACHT
 • Indien ZOKA door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ZOKA zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan ZOKA afhankelijk is.
 • Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Heeft ZOKA bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
ARTIKEL 11: KLACHTEN
 • De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
 • De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan ZOKA te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden
 • Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat ZOKA in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst ZOKA de klager naar de producent
 • Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van ZOKA aan ZOKA worden geretourneerd.
 • Specifiek aankopen webshop:
  U heeft het herroepingsrecht volgens de wettelijke norm van 14 dagen.
  De producten dienen in dezelfde staat zijn zoals bij levering en geen gebruikssporen bevatten.
  Software wordt nooit teruggenomen.
ARTIKEL 12: GESCHILLENBESLECHTING

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Kortrijk

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of dienst verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Kortrijk.